การวาดพลอย Baguette และ Tapered Baguette

การวาดพลอยรูป Baguette

สัดส่วนของพลอยรูป Baguette โดยประมาณกว้าง 1 ส่วน และยาว 2 ส่วน ในที่นี้กำหนดให้ Baguette กว้าง 12 ม.ม. ยาว 24 ม.ม. วิธีวาด ลากเส้นระดับตัดกับเส้นดิ่งด้วยฉากสามเหลี่ยม วัดขนาดของพลอยบนเส้นทั้งสองซึ่งเป็นกึ่งกลางของรูปแบ่งครึ่งหนึ่งของความกว้างออกเป็นสามส่วน จะได้ส่วนละ 2 ม.ม. วัดจากขอบนอกเข้ามาข้างละ 2 ม.ม. แล้วลากเส้นตรงผ่านจุดเหล่านี้ จะได้สี่เหลี่ยมสองรูป ลากเส้นจากมุมของสี่เหลี่ยมเข้าหากันก็จะได้พลอยรูปBaguetteตามต้องการ

การวาดพลอยรูป Tapered Baguette

มีวิธีวาดคล้ายกับ Baguette แต่ด้านล่างของ พลอยจะแคบ กว่าประมาณ 1 ใน 3 ของ Baguetteในที่นี้กำหนดให้พลอยมีขนาด12x 24 ม. ม วิธีวาด ลากเส้นระดับตัดกับเส้นดิ่งวัดความยาวของพลอยบนเส้นดิ่งแล้วลากเส้นระดับผ่านจุดทั้งสองที่ด้านบนวัดความกว้างของพลอยและแบ่งครึ่งหนึ่งของความกว้างออกเป็น 3 ส่วน จะได้ส่วนละ 2 ม.ม. วัดจากขอบนอกด้านบนเข้าไปข้างละ 2 ม.ม. ที่จุด A และ B ลากเส้นดิ่งจากจุด A และ B ไปตัดเส้นขอบล่างที่จุด C และ D เส้น CD คือ ความกว้างด้านล่างของพลอย ลาก เส้นด้านข้างของพลอย โดยใช้ฉากสามเหลี่ยมตั้งที่ OC เลื่อนไปยังจุด A ลากเส้นขนาน AQ กลับฉากไปตั้งที่จุด P และ PD เลื่อนฉากไปยังจุด B ลากเส้นขนาน BR วัดหนึ่งในสามของความกว้าง (2 ม.ม.) จากขอบบนและขอบล่างที่เส้นดิ่งเดิม ตั้งฉากแล้วลากเส้นระดับผ่านจุดที่วัดไว้ไปยังขอบในของด้านข้างก็จะได้สี่เหลี่ยม 2 รูป ลากเส้นจากมุมขอบสี่เหลี่ยมทั้งสองเข้าหากัน ก็จะได้พลอยรูป Tapered Baguette