การวาดพลอย iNattt

การวาดพลอยมีกระบวนการเริ่มต้นในการออกแบบเครื่องประดับ อย่างแรกๆเลย ด้านรูปทรง ขนาด สี น้ำหนัก และแสงตกกระทบของอัญมณีกับแสง ที่ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ออกแบบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี

1)  กระดาษ   ได้แก่ 1.กระดาษร่างแบบ  2.กระดาษลอกลาย  3.กระดาษเขียนแบบชนิดหนา
2)  ฉากสามเหลี่ยม 45 องศา ขนาดเล็ก 2 อัน
3)  วงเวียน
4)  แผ่นเขียนรูปวงกลม
5)  แผ่นเขียนรูปวงรี
6)  แผ่นเขียนรูปต่าง ๆ
7)  ดินสอชนิดเปลี่ยนไส้ได้
8)  ไส้ดินสอชนิดแข็ง
9)  กบเหลาดินสอ
10)  ยางลบ
11)  สี
12)  พู่กัน
13)  เทปสำหรับติดยึดกระดาษ
14)  แผ่นกัน เวลาใช้ยางลบ

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีเป็นการเขียนแบบขนาดเท่าของจริง ซึ่งเป็นการเขียนแบบที่ค่อนข้างเล็กกว่าการเขียนแบบอย่างอื่น ดินสอจึงต้องแหลมอยู่เสมอ และสิ่งที่ต้องคำนึงให้มากคือความสะอาดฉะนั้นก่อนเขียนแบบควรล้างมือและเช็ดเครื่องมือให้สะอาดเสียก่อนเสมอ

การวาดรูปพลอย Round Brilliant

การวาดรูปพลอย Round Brilliant

การวาดรูปพลอย Round Brilliant

วิธีวาดกำหนดให้พลอย Round Brilliant มีขนาดเส้นศูนย์กลาง 12 ม.ม. ใช้ฉากสามเหลี่ยม 2 อัน ลากเส้นดิ่งเส้นระดับ และเส้นทะแยงทั้ง 2 เส้น ตามแบบฝึกหัดที่ 1 ใช้แผ่นวงกลมขนาด 12 ม.ม. ให้เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมผ่านทั้งเส้นดิ่งและเส้นระดับ ใช้ดินสอลากเส้นรอบวงให้ดินสอชิดขอบของแผ่นวงกลมทุก ๆ ด้าน ตั้งฉากสามเหลี่ยมใหม่ โดยตั้งกับเส้นระดับที่ลากไว้ตอนแรกเลื่อนฉากลากเส้นระดับและเส้นดิ่งและเส้นระดับเดินตัดกับเส้นรอบวงฉากเส้นทั้ง 4 ด้าน ก็จะได้พลอยรูป Round Brilliant Cut ขนาด 12 ม.ม.

การวาดพลอย Oval Brilliant

สำหรับรูป Oval Brilliant Cut กำหนดให้พลอยมีขนาด 16 ม.ม. โดยใช้แผ่นวงรีความเอียง 45 องศา เบอร์ 16  ลากเส้นดิ่งและเส้นระดับตัดกัน(ไม่ต้องลากเส้นทะแยง) ใช้แผ่นวงรีที่กำหนดให้วางวงบนเส้นทั้งสองเส้นผ่าศูนย์กลางของวงรีทั้งสองตรงกับเส้นดิ่งและเส้นระดับ แล้วลากเส้นรอบวงตามแผ่นวงรีแบ่งครึ่งหนึ่งของความยาวออกเป็น 3 ส่วน เอาเพียง 1 ส่วน ตั้งฉากใหม่กับเส้นระดับเดิมลากเส้นระดับผ่านจุดที่หาได้ไปยังของทั้งสองข้างของวงรี จากจุดตัดทั้งสองข้างที่เส้น    รอบวงกลมเส้นดิ่งลงมายังขอบล่าง แล้วลากเส้นระดับจากจุดตัดของเส้นดิ่งและเส้นระดับที่เส้นรอบวงทั้ง 4 ด้าน ก็จะได้รูป Oval Brilliant Cut ตามต้องการ

ภาพอธิบายทิศทางของแสงเงาที่ตกกระทบของอัญมณี ที่นักออกแบบควรจดจำ

ภาพอธิบายทิศทางของแสงเงาที่ตกกระทบของอัญมณี ที่นักออกแบบควรจดจำ

ภาพแสดงระดับ แสง-เงา และความเข้มของอัญมณี ในการออกแบบ

ลักษณของรูปทรงต่างๆของอัญมณีที่นิยมนำมาออกแบบ

ลักษณของรูปทรงต่างๆของอัญมณีที่นิยมนำมาออกแบบ

ลักษณของรูปทรงต่างๆของอัญมณีที่นิยมนำมาออกแบบ

ลักษณของรูปทรงต่างๆของอัญมณีที่นิยมนำมาออกแบบ

ลักษณของรูปทรงต่างๆของอัญมณีที่นิยมนำมาออกแบบ

ลักษณของรูปทรงต่างๆของอัญมณีที่นิยมนำมาออกแบบ

ลักษณของรูปทรงต่างๆของอัญมณีที่นิยมนำมาออกแบบ

ขนาด+รูปทรง+สัดส่วน มาตรฐานของอัญมณี

ลักษณะของแสง-เงาที่ตกกระทบกับอัญมณี