การออกแบบโลหะรูปพรรณ


การออกแบบโลหะรูปพรรณ การสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับโลหะรูปพรรณ จะเป็นงานที่เกี่ยวกับความต้องการของสังคมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ลักษณะงานโลหะรูปพรรณจึงมักจะออกมาในรูปของความงามที่มีประโยชน์ใช้สอยติดตามมาเสมอ การออกแบบโลหะรูปพรรณ หมายถึงการวางแผนล่วงหน้าในเรื่อง เส้น สี จังหวะ ลีลา ทิศทาง ความแตกต่าง ความกลมกลืน ลักษณะผิว ความสมดุล ฯลฯ สร้างให้เกิดเป็นรูปทรงแปลกใหม่ตรงตามความต้องการคนกลุ่มใหญ่ ดังนั้นนักการออกแบบโลหะรูปพรรณจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ตื่นตัวอยู่เสมอ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการคิดค้น รู้ถึงคุณสมบัติของโลหะ ที่จะนำมาใช้ร่วมกับการออกแบบพร้อมกันไปด้วย ลักษณะการออกแบบโลหะรูปพรรณ แต่เดิมนั้นเป็นการผลิตงาน เพื่อยกย่องเชิดชูศาสนาและชนชั้นปกครองเป็นหลัก ลักษณะงานส่วนใหญ่ผลิตด้วยแรงงานจากมือ ที่ต้องการจำนวนไม่มากนัก ไม่เร่งรีบ มีลวดลายบรรจงซับซ้อนมาก เมื่อสังคมขยายตัวมากขึ้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญมากขึ้นสังคมปฏิวัติตัวเองทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การเมืองไปจนถึงสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน นักออกแบบเริ่มหันมาสร้างสรรค์งานเพื่อสังคมส่วนใหญ่

การออกแบบงานโลหะรูปพรรณควรคำนึงถึง
1.ความเรียบง่ายของรูปทรง
2.รูปแบบสร้างสรรค์
3. รักษาคุณสมบัติของโลหะ

หลักและทฤษฎีการออกแบบ หลักเกณฑ์ในการออกแบบนั้นมีมานานตั้งแต่งานศิลปได้สร้างขึ้นมาเป็นหลักเกณฑ์สำหรับยึดถืออยู่เป็นพื้นฐาน ทฤษฎีในการออกแบบนั้นหาใช่กฎเกณฑ์ตายตัวไม่ เป็นแต่เพียงการวางมาตรฐานสำหรับทำงานศิลปเท่านั้นเองและมาตรฐานนั้นๆ ก็ได้มาจากนักออกแบบรุ่นก่อนที่ได้สร้างไว้ การออกแบบ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ งานนั้นจะต้องมาจากหน้าที่ของความมุ่งหมายที่วางไว้  ในการออกแบบในรูปลักษณะนั้นมักจะถือความมุ่งหมายที่มีความมุ่งหมายใช้สอยเป็นสำคัญ ความมุ่งหมายที่จะนำไปใช้ มี 2 ประการคือ
1.ความมุ่งหมายทางความงาม
2.ความมุ่งหมายทางประโยชน์ใช้สอย

ในการออกแบบงานแต่ละชิ้น ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาดูด้วนว่ามีความมุ่งหมายในการนำไปใช้สอยเป็นสำคัญหรือว่าต้องการความงามเป็นสำคัญ

กรรมวิธีการออกแบบ
1.คิดเรื่อง คิดเรื่องว่าจะทำอะไร เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ให้ได้รับความสะดวกสบายเต็มที่ ให้เกิดความรู้สึกมีอำนาจในด้านความงาม ความต้องการในด้านประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น
2.วางแผนการออกแบบและหาข้อมูล หมายถึงการคิดหาแบบรูปร่างให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย และการทำงานเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคม ทั้งนี้หมายความรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ จะต้องสมบูรณ์ด้วย
3.การจัดเรียบเรียง หมายถึง การลำดับขั้นตอนของการออกแบบ ก่อนหลังด้วยการร่างแบบและรวมทั้งการใช้วัสดุด้วย
4.การแก้ปัญหา ในการทำงานจริงหลังจากการร่างแบบ และทำหุ่นจำลองแล้ว บางครั้งเกิดมีปัญหาทำให้ได้ผลไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร นักออกแบบต้องเตรียมแก้ปัญหาไว้ด้วยในแบบที่ลงตัวจริง งานที่ออกมาจะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การออกแบบเครื่องประดับโดยการวาดด้วยมือ