แนวคิดทางด้านรูปแบบในการออกแบบเครื่องประดับ

แรงบันดาลใจมาจากเส้นในสมองเรา

แนวคิดทางด้านรูปแบบ  
 การออกแบบทุกอย่างจำเป็นจะต้องวางเป้าหมายไว้ก่อน และพยายามปฏิบัติงานอย่างใช้ความคิดและมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้ได้งานออกแบบบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่ปฏิบัติงานนั้นปัญหาทางด้านการรวมตัวของส่วนประกอบการออกแบบ นับเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องสร้างสรรค์ให้น่าสนใจผู้ออกแบบจำเป็นต้องทดลองค้นคว้าหลาย ๆ ครั้ง หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติแบบลองผิดลองถูก เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด ปัญหาเรื่องสำคัญที่เป็นพื้นฐานความคิด ในด้านรูปแบบของงานออกแบบนั้นมีมากมายหลายแง่มุม ยิ่งงานออกแบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความงามทางสุนทรีศาสตร์ด้วยแล้วทำให้การเสนอแนะเป็นไปได้อย่างกว้างขวางมาก ในที่นี้ จะได้เลือกเสนอแนวคิดเฉพาะที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในระดับนี้ คือ

  1. การรับรู้และสื่อการเห็น (PERCEPTION  AND  VISUAL  COMMUNICATION)
  2. ความสมดุล (BALANCE)
  3. แนวดิ่งและแนวราบ (VERTICAL  AND  HORIZONTALLEVEL)
  4. ความน่าสนใจ (ATTRACTION)
  5. บริเวณบวกและลบ (POSITIVE  AND  NEGATIVE)

ผลงานของผมตอนเรียนมหาลัย