เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับอัญมณี

เครื่องมือในการทำเครื่องประดับ  ในยุคโบราณนั้นการทำแต่ละขั้นตอนนั้นกว่าจะได้ชิ้นงานนั้นยากลำบากมากแต่ปัจจุบัน เทคดนโลยีต่างๆทำให้กระบวนการต่างๆง่ายขึ้น บล๊อคนี้จึงอยากแนะนำเครื่องมือเบื้องต้น และจำเป็นในการทำเครื่องประดับว่ามีอะไรบ้างที่จำเป็น

การทำเครื่องประดับมีอยู่หลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันแพร่หลายได้แก่ วิธีคิดประดัษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นโดยใช้วิธีฉลุ วิธีต่อประกอบ ด้วยกาว วิธีร้อยเรียงต่อๆ กัน วิธีบัดกรี ตลอดจนวิธีหล่อแบบง่ายๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ในการเรียนรู้จึงควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบพอสมควร และควรจะรู้จักใช้เครื่องมือไว้ก่อน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำเครื่องประดับ